Máy giặt Sanyo ASW-F72VT
 • Model: ASW-F72VT
 • Giá trung bình: 100000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 3
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy giặt Sanyo ASW-F80NT
 • Model: ASW-F80NT
 • Giá trung bình: 20000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 5
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy giặt Sanyo ASW-S70X2T
 • Model: ASW-S70X2T
 • Giá trung bình: 100000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 5
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy Giặt Sanyo hoàn toàn tự động
 • Model: ASW-D90VT
 • Giá trung bình: 6,000,000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 5
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy Giặt Sanyo hoàn toàn tự động
 • Model: ASW-U90NT
 • Giá trung bình: 5,300,000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 5
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy Giặt Sanyo hoàn toàn tự động
 • Model: ASW-U72NT
 • Giá trung bình: 4,400,000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 4
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy Giặt Sanyo hoàn toàn tự động
 • Model: ASW-F72VT
 • Giá trung bình: 4,100,000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 3
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy Giặt Sanyo hoàn toàn tự động
 • Model: ASW-F80NT
 • Giá trung bình: 4,300,000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 5
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy Giặt Sanyo hoàn toàn tự động
 • Model: ASW-S80VT
 • Giá trung bình: 4,100,000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 5
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Máy Giặt Sanyo hoàn toàn tự động
 • Model: ASW-S70VT
 • Giá trung bình: 3,500,000 VN�?�
 • Cấp hiệu suất năng lượng: 5
 • Tiêu chuẩn: TCVN 8526:2010
Page: 1/15 Sang trang